Уважаемые пользователи, в данный момент ведутся работы по настройке мобильной версии сайта и поэтому часть функций не работает или работает не корректно.

Народные и застольные песни - Хии морин (Бурятская), аккорды

Прокрутка
Тон-сть
Шрифт
Am
Хийд дасанай оройгоор
F Am
Хии моридууд хиидэнэ. 
Dm Am
Сагаан будээ уртанан удэр
F E
Сахюусан угэнууднай.
Am
Хубуудэй нюуса бодол
F Am
Хунуудэй нанан хусэл
Dm Am
Хугшэд хунэй найдал эрмэлзэл
F E
Хуугэдэй эхин дуунууд.
F G Am
Сумбэр улын орьёлдол
F G Am
Сэдьхэлнай ундэр байнай
Dm Am
Удэр бури хэшэг дэлгэржэ,
F E
Улзы хутаг оршобогуай!

Дабталга:
Am G F Am
Хии моримнай хиидэг лэ!
Am G F Am
Хии агаараар хабар намар 
Dm Am
Шуурган санан доро,
Dm Am
Аадар бороон доро,
F G Dm Am
Уруугаа бэшээ гэшэ хараад, хиидэг лэ!

Am
Дуран зурхэнэй хии морин
F Am
Урман зоригоймной дали
Dm Am
Дурлан хунуудэй сээжэ соохо
F E
Уулам дуулим ниидэнэ.
F G Am
Инаг дуранайм хии морин
F G Am
Энэ дэлхэй дээрэ нангин
Dm Am
Эльгэ зурхэн доро
F E
Элин-дэлин ниидэнэ.

Дабталга:
Am G F Am
Хии моримнай хиидэг лэ!
Am G F Am
Хии агаараар хабар намар 
Dm Am
Шуурган санан доро,
Dm Am
Аадар бороон доро,
F G Dm Am
Уруугаа бэшээ гэшэ хараад, хиидэг лэ!

Аппликатуры аккордов

Аккорд Am
Аккорд F
Аккорд Dm
Аккорд E
Аккорд G

Видео Народные и застольные песни Хии морин (Бурятская)

Народные и застольные песни популярные подборы аккордов

Название композицииПросмотров
Народные и застольные песни 1,574
Народные и застольные песни 1,562
Народные и застольные песни 1,012
Народные и застольные песни 990
Народные и застольные песни 850